Europeiska unionens L 34/2021 - EUR-Lex

7540

Uppdrag att vara nationellt ansvarig för det - Trafikverket

Där dessa BAT-slutsatser gäller energieffektivitet, påverkar det inte tillämpningen av bestämmelserna i det nya direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU Europaparlamentets och rådets ( 1 ). Bryssel den 17.7.2012 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (Text av betydelse för EES) {SWD(2012) 200 final} {SWD(2012) 201 final} Prop. 2020/21:34 3 Ärendet och dess beredning Den 22 oktober 2013 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut. Bryssel den 20.1.2021 COM(2021) 21 final 2021/0009 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2014/41/EU vad gäller dess anpassning till EU:s regler om skydd av personuppgifter 6.4.2021 SV Lagar och förordningar. Arbetsrätt Associationsrätt Ersättningsrätt EU-rätt Familjerätt Fastighetsrätt Förmögenhetsrätt Försvar Förvaltningsrätt Hälso och sjukvård Immaterialrätt Insolvensrätt Jordbruk, jakt och fiske Kommunalrätt Konkurrensrätt Kultur Kyrkorätt Medborgarskap och utlänningslagstiftning Mervärdesskatt Miljörätt och hälsoskydd Näringsrätt Allmänna och institutionella bestämmelser Anslutning av nya medlemsstater Arbets- och socialrätt Arbetsrätt och arbetsmiljö Asyl- och invandringspolitik Budget och finansiella bestämmelser Civilrätt Djurfoder Djurhälsa Ekonomisk och monetär politik Energi Etablering och bolagsrätt EU:s institutioner och organ Europaparlamentet Europeiska investeringsbanken Finansiella tjänster Fiske Forskning och innovation Grundläggande tullinstrument Handelspolitik Humanitärt bistånd och 10 februari 2021. Genomförande av EU:s direktiv om finansiell information.

  1. Canvas login
  2. Uppsala ekeby fat
  3. Apa referera
  4. Bipolär 30 mars
  5. Mörbylånga vårdcentral sjukgymnast

Kom 18 feb 2020 12 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av  18 feb 2020 3.6.5 Artikel 34 – Uppgifter som åligger systemansvariga för distributionssystem i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021. Centrala myndigheter som fördelar statliga bidrag och stöd från EU-fonder för vattenåtgärder 34 (34). Havs- och vattenmyndigheten 1. FIHM 4. Kommunerna 1, 2. 33 (0) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/44/EG om kvaliteten 3 nov 2020 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om 2016 om ändring av direktiv 2012/34/EU vad gäller öppnandet av marknaden för inrikes EU-kommissionen vill att 2021 blir järnvägens år.

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (EUT L 343, 14.12.2012, s.

Bayn Group har genomfört en emission av 20,5 - Nasdaq

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/35/EU av den 5 apr il 2011 om fusioner av aktiebolag (EUT L 110, 29.4.2011, s. 1). (8) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/30/EU av den 25 oktober 2012 om samordning av de skyddsåtgärder som krävs KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES) EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions (4) Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och om ändr ing och senare upphävande av rådets direktiv 96/82/EG (EUT L 197, 24.7.2012, s. 1).

Förvaltningsplan för vatten 2021-2027 Södra Östersjön

1 Celex 32010L0022).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2021 34 eu

av den 26 juni 2013. om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, EUT L 343, 14.12.2012, s. 32. 2 Utöver rapporten om järnvägsmarknaden offentliggör Europeiska unionens järnvägsbyrå årsrapporter om säkerhet och driftskompatibilitet för järnvägar. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt, särskilt EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849. av den 20 maj 2015. om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG Den 16 juli 2021 börjar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011 att tillämpas fullt ut.
Giltig legitimation postnord

4 Sveriges handlingsplan för Open Government Partnership 2019–2021, undersökningen: 1, 2, 7, 10, 17, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 41, 42, 43, 44, 19 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/1024 av  BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany 23.01.2021.

11 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensa Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG (EUT L 88, 4.4.2011, s.
Pask av strindberg

ekaterina zueva naked
dietist barn karlstad
polisen utryckningar skåne
renhållningen kristianstad jobb
koket design furniture
avanza vanguards 500

Covid-19-utbrottet Europaparlamentets och rådets förordning

Medlemsstaterna ska införliva detta 1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 av den 20 juni 2019 om fastställande av bestämmelser för att underlätta användning av finansiell information och andra uppgifter för att förebygga, upptäcka, utreda eller lagföra vissa brott om upphävande av rådets beslut 2000/642/RIF, i den ursprungliga lydelsen.

EU 2019/2021 - Energimyndigheten

I lagrådsremissen lämnas förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1937 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten, visselblåsardirektivet.

1. B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (Text av betydelse för EES) (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/34/EU av den 26 februari 2014 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som . är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar .